Rapporter

Stockholm_255_AB_Remissvar_Inriktningsplanering_2024.pdf


Ladda ner dokument (129,87 KB)

Remissvar: Inriktningsunderlag för infrastrukturplanering


Oslo-Sthlm 2.55 lämnar remissvar på regeringens Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037, rapport 2024:003

Ladda ner dokument (129,87 KB)

Totalförsvaret, försvarsindustrin och järnvägen Oslo-Stockholm


Syftet med studien är att beskriva vilka funktioner järnvägen Oslo-Stockholm har för totalförsvaret och försvarsindustrin i fred, kris och krig. Studien ska även beskriva värdet av en förbättrad järnväg för totalförsvaret och försvarsindustrin.

Ladda ner dokument (1,85 MB)

Oslo-Sthlm 2.55 – kraftigt samhällsekonomiskt lönsamt och fördubblat tågutbud


I denna rapport presenteras resandeeffekter och samhällsekonomiska beräkningar av en uppgradering av
Mälarbanan, Värmlandsbanan samt utbyggnad av Nobelbanan. Det har även genomförts en analys som
utöver dessa uppgraderingar även omfattar en utbyggnad av Grensbanan mellan Arvika och Oslo.
Analyserna har gjorts med Trafikverkets modellsystem Sampers och samhällsekonomiska värderingar enligt
ASEK 7.0.

Ladda ner dokument (4,06 MB)

Godsrapport Oslo-Sthlm 2.55


Denna rapport fokuserar på att beskriva förutsättningar för godstransporter i stråket mellan Oslo och Stockholm samt hur järnvägsinvesteringar i stråket kan bidra till att stärka järnvägens konkurrenskraft och möjliggöra en överflytt av godstransporter från väg till järnväg. Läs rapporten här Sweco_Gods_Oslo-Sthlm_230521

Ladda ner dokument (2,29 MB)

TEN-T Guidelines – Norway


The objectives in the proposed revised guidelines coincide with the national ambitions and objectives set in Norway’s National Transport Plan 2022-2033.

Ladda ner dokument (182,35 KB)

TEN-T Guidelines – Sweden


The French Presidency together with the incoming Czech Presidency and the European Commission have invited Sweden to exchange views on the TEN-T maps. This paper gives an overview of the changes Sweden proposes. These proposals are based on discussions with municipalities, regions, the business sector and the transport industry in Sweden as well as analyses of transport and infrastructure.

Ladda ner dokument (77,90 KB)

Mulighetsstudie summary in English


In February 2022, the Norwegian Ministry of Transport (Samferdselsdepartementet) asked the Norwegian Railway Directorate (Jernbanedirektoratet) to prepare a feasibility study for the Oslo–Stockholm route. The aim of the feasibility study would be to provide the basis for a decision on whether – and, if so, how – further work should be conducted in order to improve the rail service between Oslo and Stockholm, including whether a concept study should be initiated for the section. The SwedishTransport Administration (Trafikverket) was commissioned by the Swedish Government in June 2022 to report on the requirements for measures on the same section. This commission largely corresponds to the Norwegian commission, though with some exceptions.

Ladda ner dokument (364,84 KB)

Rapport Mälarbanan, nyttor av dubbelspår


20 minuter kortare restid mellan Örebro och Stockholm. En kraftigt ökad kapacitet och fler tåg i tid. Investeringar i Mälarbanan skulle ge stora positiva effekter för tågtrafiken i Mälardalen och i Stockholmsregionen.  Oslo-Sthlm 2.55 har låtit Sweco ta fram en rapport som visar vad Trafikverkets förslag om en fullständig dubbelspårsutbyggnad på Mälarbanan skulle kunna innebära i form av samhällsnyttor och förbättrad trafik.

Ladda ner dokument (1,44 MB)

Klimatanalys Oslo-Sthlm 2.55


I klimatutredningen ingår en analys av den totala klimatpåverkan från den föreslagna, uppgraderade järnvägsförbindelsen mellan Oslo och Stockholm. Denna inkluderar utsläppsminskningar från överflyttning av resande från framförallt flyg och bil till järnväg samt växthusgasutsläpp från resurs- och energianvändning vid byggande, drift och underhåll.

Ladda ner dokument (374,08 KB)

Regioner och kommuner vill ha tydligare svar om snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo-Stockholm


Företrädare för regioner och kommuner i stråket Oslo-Stockholm har skickat ett öppet brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Nyligen meddelade den norska infrastrukturministern Knut Arild Hareide att den norska regeringen är villig att utreda en modern järnvägsförbindelsen mellan Oslo och Stockholm. Förutsättningen för att arbetet ska påbörjas är dock att det sker gemensamt med Sverige.

Ladda ner dokument (47,86 KB)

Betydelsen av ökad tillgänglighet för samhällsutveckling i stråket Oslo-Sthlm


För att få kunskap om stråkets fulla potential har Sweco under våren 2020 haft i uppdrag av OSLO-STHLM 2.55 att undersöka vad ökad tillgänglighet kan innebära för samhällsutvecklingen i stort, både för änd- punkterna Oslo och Stockholm, och för nodstäderna och omlandet. Uppdragets stomme bygger på en intervjustudie med forskare, sakkunniga och representanter för kommuner i stråket.

Ladda ner dokument (1,73 MB)

Oslo-Stockholm 2.55 – analys enligt Agenda 2030


Ett starkt bidrag till ekonomisk och social hållbarhet med stora klimateffekter. Oslo-Sthlm 2.55 har låtit en extern part genomföra en bedömning av projektets påverkan på FN:s globala hållbarhetsmål – Agenda 2030.

Ladda ner dokument (478,96 KB)

Stockholm Oslo – En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna


I denna rapport ger vi en bild av omfattningen och karaktären av det ekonomiska och offentliga utbytet mellan Stockholm och Oslo. Vi har använt oss av statistik samt kompletterande intervjuer med utvalda representanter från näringsliv, akademi och offentlig sektor i de båda regionerna.

Ladda ner dokument (5,20 MB)

First planning stage – Improved accessibility on the Stockholm – Oslo Line


This document is a translation and summary of the Swedish Transport Administrations (Trafikverket) First planning stage – Improved Availability on the Stockholm – Oslo Line made by Oslo-Sthlm 2.55

Ladda ner dokument (5,53 MB)

Åtgärdsvalsstudie – förbättrad tillgänglighet inom stråket Stockholm-Oslo – English translation


English translation of the foreword and summary of the report “Åtgärdsvalsstudie –
förbättrad tillgänglighet inom stråket Stockholm-Oslo,TRV 2017/14854

Ladda ner dokument (262,06 KB)

Business Case – Oslo-Sthlm 2.55 (Kortversion på svenska)


Kortversion av Business Case för en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm.

Ladda ner dokument (6,62 MB)

Business Case – Oslo-Sthlm 2.55d


Our Business Case shows that the project would benefit both growth and sustainability as well as socio-economic development, and the project would be, to a large extent, financially profitable. In fact, we claim that it would become Scandinavia’s most pro table railway project. We argue that there are good reasons for pursuing the vision of the construction of a better link, and in collaboration with the Norwegian and Swedish governments we would like to continue to work on project-planning and funding for a better railway link between Oslo and Stockholm.

Ladda ner dokument (9,53 MB)

​Viktigt besked i NTP – Regeringen öppnar upp för dialog med Norge om snabbare genomförande av Oslo-Stockholm


Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att tillsammans med Norge undersöka hur en bättre järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm kan genomföras snabbare än planerat.

Ladda ner dokument (65,84 KB)

ÅVS Stockholm-Oslo


Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för stråket mellan Stockholm och Oslo publicerad den 30 november 2017.

Ladda ner dokument (3,07 MB)

Wider Benefits for Oslo-Sthlm 2.55 summery (English)


Economically viable, tenfold increase in rail travel between Sweden and Norway, and greatly increased access for both freight and passenger travel along with significant environmental benefits. These are some of the conclusions of the benefit analysis for a better a train service between Oslo and Stockholm. Now there is a summary in English.

Ladda ner dokument (1,14 MB)

Nyttoanalysen Oslo-Stockholm, Slutrapport


Hela nyttoanalysen för Oslo-Stockholm. Analysen visar på stora effekter i form av ökat resande, kraftigt minskad restid och samhällsekonomisk nytta tillsammans med fler jobb och fler bostäder. Det finns en sammanfattning i början av dokumentet. Rapporten är framtagen av Sweco.

Ladda ner dokument (5,03 MB)

Samhällsekonomiskt lönsamt och tio gånger fler tågresenärer mellan Sverige och Norge


Idag presenterade Sweco den Nyttoanalys som man gjort för stråket Oslo-Stockholm. Analysen visar på stora effekter i form av ökat resande, kraftigt minskad restid och samhällsekonomisk nytta tillsammans med fler jobb och fler bostäder.

Ladda ner dokument (66,69 KB)