Rapporter

TEN-T Guidelines – Norway


Ladda ner dokument (182,35 KB)

TEN-T Guidelines – Sweden


Ladda ner dokument (77,90 KB)

Mulighetsstudie_221003_summary_eng


In February 2022, the Norwegian Ministry of Transport (Samferdselsdepartementet) asked the Norwegian Railway Directorate (Jernbanedirektoratet) to prepare a feasibility study for the Oslo–Stockholm route. The aim of the feasibility study would be to provide the basis for a decision on whether – and, if so, how – further work should be conducted in order to improve the rail service between Oslo and Stockholm, including whether a concept study should be initiated for the section. The SwedishTransport Administration (Trafikverket) was commissioned by the Swedish Government in June 2022 to report on the requirements for measures on the same section. This commission largely corresponds to the Norwegian commission, though with some exceptions.

Ladda ner dokument (364,84 KB)

Rapport Mälarbanan, nyttor av dubbelspår


20 minuter kortare restid mellan Örebro och Stockholm. En kraftigt ökad kapacitet och fler tåg i tid. Investeringar i Mälarbanan skulle ge stora positiva effekter för tågtrafiken i Mälardalen och i Stockholmsregionen.  Oslo-Sthlm 2.55 har låtit Sweco ta fram en rapport som visar vad Trafikverkets förslag om en fullständig dubbelspårsutbyggnad på Mälarbanan skulle kunna innebära i form av samhällsnyttor och förbättrad trafik.

Ladda ner dokument (1,44 MB)

Klimatanalys Oslo-Sthlm 2.55


I klimatutredningen ingår en analys av den totala klimatpåverkan från den föreslagna, uppgraderade järnvägsförbindelsen mellan Oslo och Stockholm. Denna inkluderar utsläppsminskningar från överflyttning av resande från framförallt flyg och bil till järnväg samt växthusgasutsläpp från resurs- och energianvändning vid byggande, drift och underhåll.

Ladda ner dokument (374,08 KB)

Regioner och kommuner vill ha tydligare svar om snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo-Stockholm


Företrädare för regioner och kommuner i stråket Oslo-Stockholm har skickat ett öppet brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Nyligen meddelade den norska infrastrukturministern Knut Arild Hareide att den norska regeringen är villig att utreda en modern järnvägsförbindelsen mellan Oslo och Stockholm. Förutsättningen för att arbetet ska påbörjas är dock att det sker gemensamt med Sverige.

Ladda ner dokument (47,86 KB)

Betydelsen av ökad tillgänglighet för samhällsutveckling i stråket Oslo-Sthlm


För att få kunskap om stråkets fulla potential har Sweco under våren 2020 haft i uppdrag av OSLO-STHLM 2.55 att undersöka vad ökad tillgänglighet kan innebära för samhällsutvecklingen i stort, både för änd- punkterna Oslo och Stockholm, och för nodstäderna och omlandet. Uppdragets stomme bygger på en intervjustudie med forskare, sakkunniga och representanter för kommuner i stråket.

Ladda ner dokument (1,73 MB)

Oslo-Stockholm 2.55 – analys enligt Agenda 2030


Ett starkt bidrag till ekonomisk och social hållbarhet med stora klimateffekter. Oslo-Sthlm 2.55 har låtit en extern part genomföra en bedömning av projektets påverkan på FN:s globala hållbarhetsmål – Agenda 2030.

Ladda ner dokument (478,96 KB)

Ny rapport: Relationerna mellan Oslo och Stockholm är starkare än någonsin


Idag presenterade Oslo-Sthlm 2.55, Mälardalsrådet, Osloregionen och Stockholms läns landsting/TRF en ny rapport om kontaktintensiteten mellan Stockholm-Mälarregionen och Osloregionen. Resultaten visar att utbytet mellan Sverige och Norge är omfattande och har ökat kraftigt under de senaste tio åren.

Ladda ner dokument (5,20 MB)

Stockholm Oslo – En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna


I denna rapport ger vi en bild av omfattningen och karaktären av det ekonomiska och offentliga utbytet mellan Stockholm och Oslo. Vi har använt oss av statistik samt kompletterande intervjuer med utvalda representanter från näringsliv, akademi och offentlig sektor i de båda regionerna.

Ladda ner dokument (5,20 MB)

Improved accessibility on the Oslo-Stockholm line (Summary)


An English translation of the foreword and summary of the report “Åtgärdsvalsstudie – Förbättrad tillgänglighet inom stråket Stockholm-Oslo, TRV 2017/14854”

Ladda ner dokument (262,06 KB)

First planning stage – Improved accessibility on the Stockholm – Oslo Line


This document is a translation and summary of the Swedish Transport Administrations (Trafikverket) First planning stage – Improved Availability on the Stockholm – Oslo Line made by Oslo-Sthlm 2.55

Ladda ner dokument (5,53 MB)

Åtgärdsvalsstudie – förbättrad tillgänglighet inom stråket Stockholm-Oslo – English translation


English translation of the foreword and summary of the report “Åtgärdsvalsstudie –
förbättrad tillgänglighet inom stråket Stockholm-Oslo,TRV 2017/14854

Ladda ner dokument (262,06 KB)

Idag presenterar vi hur Skandinaviens mest lönsamma järnvägsprojekt kan bli verklighet


I dag presenterar Oslo-Sthlm 2.55 ett förslag för hur en bättre förbindelse mellan huvudstäderna skulle kunna stå färdig redan år 2030.

Ladda ner dokument (6,62 MB)

Business Case – Oslo-Sthlm 2.55 (Kortversion på svenska)


Kortversion av Business Case för en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm.

Ladda ner dokument (6,62 MB)

Business Case – Oslo-Sthlm 2.55d


Our Business Case shows that the project would benefit both growth and sustainability as well as socio-economic development, and the project would be, to a large extent, financially profitable. In fact, we claim that it would become Scandinavia’s most pro table railway project. We argue that there are good reasons for pursuing the vision of the construction of a better link, and in collaboration with the Norwegian and Swedish governments we would like to continue to work on project-planning and funding for a better railway link between Oslo and Stockholm.

Ladda ner dokument (9,53 MB)

​Viktigt besked i NTP – Regeringen öppnar upp för dialog med Norge om snabbare genomförande av Oslo-Stockholm


Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att tillsammans med Norge undersöka hur en bättre järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm kan genomföras snabbare än planerat.

Ladda ner dokument (65,84 KB)

Norska Samferdselsministern positiv till att hitta nya lösningar för en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm


Efter ett ledamotsinitiativ och en hearing i Stortinget om behoven av fler och bättre gränsöverskridande järnvägsförbindelser mellan Sverige och Norge uttalar sig den norska Samferdselsministern Ketil Solvik Olsen om behoven av en snabbare förbindelse mellan Oslo och Stockholm.

Ladda ner dokument (70,62 KB)

Oslo-Sthlm 2.55 förstärker inom kommunikation och opinionsbildning


Arbetet för en bättre tågförbindelse mellan Oslo-Stockholm går in i en ny fas och bolaget rekryterar kommunikationsansvarig. David Samuelsson kommer att börja arbeta med bolagets externa kommunikation och tillträder den 1 mars. Innan sommaren väntas bolaget presentera ett skarpt förslag för hur en snabbare och mer driftsäker järnvägsförbindelse mellan huvudstäderna skulle kunna genomföras.

Ladda ner dokument (41,47 KB)

ÅVS Stockholm-Oslo


Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för stråket mellan Stockholm och Oslo publicerad den 30 november 2017.

Ladda ner dokument (3,07 MB)

Starkt stöd för bättre tågförbindelse mellan Oslo och Stockholm i Trafikverkets ÅVS.


Trafikverkets ÅVS slår fast målsättningen om en förbindelse mellan Stockholm och Oslo på max tre timmar.

Ladda ner dokument (64,62 KB)

Starkt stöd för bättre tågförbindelse mellan Oslo och Stockholm i Trafikverkets ÅVS.


Trafikverkets ÅVS slår fast målsättningen om en förbindelse mellan Stockholm och Oslo på max tre timmar.

Ladda ner dokument (36,95 KB)

Oslo-Sthlm 2.55s remissvar på NTP


Remissvar på Nationell transportplan från Oslo-Sthlm 2.55

”Vi ser positivt på att stråket mellan Stockholm och Oslo pekas ut som en brist i det nya förslaget till NTP. Det skapar en grund för att fortsätta att jobba med att komma till rätta med bristerna. I förslaget till NTP pekas det ut att det finns påtagliga brister avseende tillgänglighet, kapacitet och restid i stråket. I NTPn framgår det dessutom att det måste vidtas åtgärder inom planperioden.”

Ladda ner dokument (95,01 KB)

16 företag från 9 länder diskuterar järnväg till Oslo


Under våren genomförde bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB en så kallad RFI (Request for information) i syfte att undersöka på vilket sätt näringslivet kunde bidra till att snabbare få till stånd en bättre förbindelse mellan Oslo och Stockholm. Den 4 september träffas 16 företag från 9 länder träffas i Örebro för att diskutera hur.

Ladda ner dokument (64,07 KB)

16 företag från 9 länder diskuterar järnväg till Oslo


Under våren genomförde bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB en så kallad RFI (Request for information) i syfte att undersöka på vilket sätt näringslivet kunde bidra till att snabbare få till stånd en bättre förbindelse mellan Oslo och Stockholm. Den 4 september träffas 16 företag från 9 länder träffas i Örebro för att diskutera hur.

Ladda ner dokument (38,20 KB)

Torbjörn Suneson blir styrelseordförande för Oslo-Sthlm 2.55


Torbjörn Suneson, tidigare generaldirektör på Trafikverket blir ny styrelseordförande för Oslo-Sthlm 2.55. Torbjörn har tidigare jobbat med infrastrukturfrågor under lång tid på central nivå i Trafikverket. Förutom perioden som generaldirektör har han varit chef på Trafikverket både för planering och strategisk utveckling.

Ladda ner dokument (37,90 KB)

Oslo-Stockholm – En klok investering


Idag ordnar bolaget Oslo-Sthlm 2.55 två seminarium i Almedalen om nyttan av och alternativa sätt att bygga och finansiera en bättre infrastruktur mellan Oslo och Stockholm. I samband med seminarierna publicerar vi hela den Nyttoanalys som bolaget jobbat fram tillsammans med Sweco under våren. Rapporten i sin helhet finns nu på vår hemsida.

Ladda ner dokument (61,26 KB)

Oslo-Stockholm – En klok investering


Idag ordnar bolaget Oslo-Sthlm 2.55 två seminarium i Almedalen om nyttan av och alternativa sätt att bygga och finansiera en bättre infrastruktur mellan Oslo och Stockholm. I samband med seminarierna publicerar vi hela den Nyttoanalys som bolaget jobbat fram tillsammans med Sweco under våren. Rapporten i sin helhet finns nu på vår hemsida.

Ladda ner dokument (61,26 KB)

Wider Benefits for Oslo-Sthlm 2.55 summery (English)


Wider Benefits – The Oslo-Stockholm line. An English summary. Economically viable, tenfold increase in rail travel between Sweden and Norway, and greatly increased access for both freight and passenger travel along with significant environmental benefits. These are some of the conclusions of the benefit analysis for a better a train service between Oslo and Stockholm.

Ladda ner dokument (1,14 MB)

​Finns det andra sätt att bygga en bättre förbindelse mellan Oslo och Stockholm?


Bolaget Oslo-Sthlm 2.55 ordnar seminarium i Almedalen om alternativa sätt att bygga och finansiera en bättre infrastruktur mellan Oslo och Stockholm. Medverkar på seminariet gör tågoperatören MTR, byggbolaget Skanska och finansbolaget Pareto Securities. Dessutom diskuteras behov och möjligheter med politik och näringsliv.

Ladda ner dokument (67,46 KB)

​Finns det andra sätt att bygga en bättre förbindelse mellan Oslo och Stockholm?


Bolaget Oslo-Sthlm 2.55 ordnar seminarium i Almedalen om alternativa sätt att bygga och finansiera en bättre infrastruktur mellan Oslo och Stockholm. Medverkar på seminariet gör tågoperatören MTR, byggbolaget Skanska och finansbolaget Pareto Securities. Dessutom diskuteras behov och möjligheter med politik och näringsliv.

Ladda ner dokument (37,81 KB)

Finns det andra sätt att bygga en bättre järnväg mellan Oslo och Stockholm?


Våra traditionella sätt att finansiera infrastruktur kommer inte att räcka till. Bolaget Oslo-Sthlm 2.55 ordnar seminarium i Almedalen den 3 juli kl 14.00 på Wisby Strand Congress & Event om andra sätt att bygga en bättre förbindelse. På seminariet redovisar bland annat MTR, Skanska och Pareto hur de ser på projektet och tankar om nya modeller för att finansiera och bygga infrastruktur.

Ladda ner dokument (437,69 KB)

Vad kostar det att inte bygga en bättre järnväg mellan Oslo och Stockholm?


Bolaget Oslo-Sthlm 2.55 ordnar seminarium i Almedalen den 3 juli kl 11.30 i ”Svensk-Norska tältet” på Hamnplan i Visby om vad vi har att vinna på bättre förbindelser mellan Sverige och Norge och inte minst mellan Oslo och Stockholm.

Ladda ner dokument (435,93 KB)

Nyttoanalysen Oslo-Stockholm, Slutrapport


Hela nyttoanalysen för Oslo-Stockholm. Analysen visar på stora effekter i form av ökat resande, kraftigt minskad restid och samhällsekonomisk nytta tillsammans med fler jobb och fler bostäder. Det finns en sammanfattning i början av dokumentet. Rapporten är framtagen av Sweco.

Ladda ner dokument (5,03 MB)

Samhällsekonomiskt lönsamt och tio gånger fler tågresenärer mellan Sverige och Norge


Idag presenterade Sweco den Nyttoanalys som man gjort för stråket Oslo-Stockholm. Analysen visar på stora effekter i form av ökat resande, kraftigt minskad restid och samhällsekonomisk nytta tillsammans med fler jobb och fler bostäder.

Ladda ner dokument (66,69 KB)

Samhällsekonomiskt lönsamt och tio gånger fler tågresenärer mellan Sverige och Norge


Idag presenterade Sweco den Nyttoanalys som man gjort för stråket Oslo-Stockholm. Analysen visar på stora effekter i form av ökat resande, kraftigt minskad restid och samhällsekonomisk nytta tillsammans med fler jobb och fler bostäder.

Ladda ner dokument (37,70 KB)

Presentation av nyttoanalysen för Oslo-Sthlm 2.55


​I morgon den 20 juni 2017, i samband med styrelsemötet för Oslo-Stockholm 2.55 AB presenterar Sweco resultatet av den Nyttoanalys som man genomfört på uppdrag av Oslo-Stockholm 2.55 AB och dess ägare. Media inbjuds att medverka på styrelsemötet under den punkt som behandlar Nyttoanalysen.

Ladda ner dokument (63,49 KB)

Presentation av nyttoanalysen för Oslo-Sthlm 2.55


​I morgon den 20 juni 2017, i samband med styrelsemötet för Oslo-Stockholm 2.55 AB presenterar Sweco resultatet av den Nyttoanalys som man genomfört på uppdrag av Oslo-Stockholm 2.55 AB och dess ägare. Media inbjuds att medverka på styrelsemötet under den punkt som behandlar Nyttoanalysen.

Ladda ner dokument (37,19 KB)

Fra ord till handling – resolution om bedre togforbindelser mellom Oslo-Stockholm og Oslo-Gøteborg


Tirsdag 23. mai 2017 møttes regionale og nasjonale politikere fra Norge og Sverge, representanter fra transportetater og interesseorganisasjoner. De to landene har tette bånd – og det er ønskelig å forsterke dette samarbeidet gjennom grensekryssende infrastrukturutbygging. At man nå må få fortgang i arbeidet med å få etablert nye og bedre togforbindelser mellom Oslo-Gøteborg og Oslo-Stockholm

Ladda ner dokument (346,54 KB)

Oslo-Sthlm 2.55 ordnar konferens i Oslo


Oslo-Sthlm 2.55 tillsammans med Voxenåsen och Oslo-Göteborg en konferens om bättre järnvägsförbindelser mellan Sverige och Norge. Seminariet är tänkt att ge en bred bild till Norska aktörer om vad som händer i arbetet för bättre infrastruktur och tågtrafik både i stråket mellan Stockholm och Oslo och mellan Göteborg och Oslo.

Ladda ner dokument (64,74 KB)

Oslo-Sthlm 2.55 ordnar konferens i Oslo


Oslo-Sthlm 2.55 tillsammans med Voxenåsen och Oslo-Göteborg en konferens om bättre järnvägsförbindelser mellan Sverige och Norge. Seminariet är tänkt att ge en bred bild till Norska aktörer om vad som händer i arbetet för bättre infrastruktur och tågtrafik både i stråket mellan Stockholm och Oslo och mellan Göteborg och Oslo.

Ladda ner dokument (38,00 KB)

Presentation of Oslo-Sthlm project in English


Presentation of Oslo-Sthlm project on RFI stakeholder meeting 170510

Ladda ner dokument (3,71 MB)

Wider-benefit-analysis presentation in English


Presentation of wider-benefit-analysis made by Sweco on RFI stakeholder meeting 170510.

Ladda ner dokument (5,97 MB)

Fredagsakademi om Oslo-Sthlm


Region Örebro län bjuder in till fredagsakademi om förbindelsen Oslo-Sthlm.

Ladda ner dokument (49,86 KB)

Oslo-Sthlm 2.55s presentation 170509


Oslo-Sthlm 2.55s presentation av projektet på NJS-konferensen den 9 maj

Ladda ner dokument (3,65 MB)

Trafikverkets presentation 170509


Trafikverkets presentation om ÅVSen på NJS-konferensen om Oslo-Stockholm den 9 maj

Ladda ner dokument (2,28 MB)

Jernbanedirektoratets presentation 170509


Jernbanedirektoratets presentation på NJS-konferensen om Oslo-Stockholm den 9 maj

Ladda ner dokument (3,33 MB)

Swecos presentation 170509


Swecos presentation an Nyttoanalysen på NJS-konferensen om Oslo-Stockholm den 9 maj

Ladda ner dokument (6,81 MB)

Björn Hasselgrens presentation 170509


Björn Hasselgrens presentation om alternativ på NJS-konferensen 9 maj

Ladda ner dokument (76,45 KB)

SJs presentation 170509


SJs presentation på NJS-konferensen om Oslo-Stockholm den 9 maj

Ladda ner dokument (1,19 MB)

Presentation – Oslo-Sthlm 2.55 RFI stakeholder meeting


Presentation if the Oslo-Sthlm 2.55 project at the RFI stakeholder meeting 170510

Ladda ner dokument (3,71 MB)

Presentation – Wider benefit analysis Oslo-Sthlm


Preliminary version of Swecos Wider benefit analysis för Oslo-Stockholm 170510

Ladda ner dokument (5,97 MB)

Seminarium om Oslo-Stockholm drar storpublik


Idag den 9 maj genomför Oslo-Stockholm 2.55 AB tillsammans med organisationen Forum för Nordiskt Järnvägssamarbete ett seminarium under rubriken ”Nya järnvägen Stockholm-Oslo, nästa!”. Till seminariet har vi idag cirka 70 anmälda deltagare som representerar en stor bredd av intressenter. Intresset avspeglar hur angelägen och viktig frågan om bättre tågförbindelser mellan Stockholm och Oslo är.

Ladda ner dokument (68,38 KB)

Seminarium om Oslo-Stockholm drar storpublik


Idag den 9 maj genomför Oslo-Stockholm 2.55 AB tillsammans med organisationen Forum för Nordiskt Järnvägssamarbete ett seminarium under rubriken ”Nya järnvägen Stockholm-Oslo, nästa!”. Till seminariet har vi idag cirka 70 anmälda deltagare som representerar en stor bredd av intressenter. Intresset avspeglar hur angelägen och viktig frågan om bättre tågförbindelser mellan Stockholm och Oslo är.

Ladda ner dokument (37,63 KB)

Stakeholder meeting on RFI Oslo-Stockholm


The need for investments in new infrastructure is high in Sweden. We need to find new ways to fund and implement important infrastructure projects. We believe that Oslo-Stockholm has unique good possibilities through a combination of large population and extensive travel while the need for new infrastructure is relatively smaller.

Ladda ner dokument (427,43 KB)

Viktigt seminarium i Oslo om Oslo-Stockholm och Oslo-Göteborg


Bedre togtilbud på strekningene Oslo-Stockholm og Oslo-Gøteborg er en kampsak for både Osloregionen og Østlandssamarbeidet. Voksenåsen i samarbeid med de to organisasjonene samt Norsk-Svensk Handelskammer, Oslo-Stockholm 2.55 AB samt GO-regionen ønsker velkommen til en konferanse om veien videre i dette arbeidet.

Ladda ner dokument (1,02 MB)

​Oslo-Stockholm 2.55 AB genomför en RFI för att undersöka näringslivets intresse för att bygga järnvägsförbindelse mellan huvudstäderna


Oslo-Stockholm 2.55 AB går ut med en RFI (Request for Information) för att undersöka näringslivets intresse och möjlighet att snabbare få till en ny och bättre järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Tanken är att vi i slutändan ska kunna presentera en helhetslösning för hur en bättre järnvägsförbindelse skulle kunna förverkligas.

Ladda ner dokument (72,89 KB)

​Oslo-Stockholm 2.55 AB genomför en RFI för att undersöka näringslivets intresse för att bygga järnvägsförbindelse mellan huvudstäderna


Oslo-Stockholm 2.55 AB går ut med en RFI (Request for Information) för att undersöka näringslivets intresse och möjlighet att snabbare få till en ny och bättre järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Tanken är att vi i slutändan ska kunna presentera en helhetslösning för hur en bättre järnvägsförbindelse skulle kunna förverkligas.

Ladda ner dokument (37,54 KB)

RFI Oslo-Stockholm


The company Oslo-Stockholm 2.55 AB, has been tasked with working up a fast and reliable rail link between the capital cities.

The company wants, in the form of an RFI, to survey the market’s interest in the project and in which way trade and industry can contribute towards the production of a strategy to facilitate a faster implementation than financing through a traditional government grant.

Ladda ner dokument (7,47 MB)

Nya järnvägen Stockholm-Oslo, nästa!


Oslo-Sthlm 2.55 tillsammans med Forum för Nordiskt Järnvägssamarbete genom den 9 maj 2017 ett seminarium i Stockholm om hur man kan utveckla infrastruktur och tågtrafik mellan Oslo och Stockholm. Seminariet behandlar allt från planläge till effekter och finansiering. Deltagande kräver föranmälan.

Ladda ner dokument (629,62 KB)

Riksdagsseminarium om Oslo-Stockholm 2.55


Ett frukostseminarium om hur vi kan utveckla befintlig infrastruktur och skapa bra och snabba förbindelse med tåg mellan Oslo och Stockholm.

Ladda ner dokument (427,41 KB)

Utredning öppnar för privat finansiering av infrastruktur – Oslo-Stockholm väl lämpat.


​Mats Dillén har på uppdrag av finansdepartementet lett en utredning om möjligheterna till privat finansiering av infrastruktur. Idag överlämnades den till regeringen. Utredningen föreslår bl a att ett försöksprogram med minst tre OPS-projekt startas inom transportinfrastrukturområdet. Ett välkommet besked för Oslo-Stockholm som har unika möjligheter för privat finansiering.

Ladda ner dokument (83,80 KB)

Utredning öppnar för privat finansiering av infrastruktur – Oslo-Stockholm väl lämpat.


​Mats Dillén har på uppdrag av finansdepartementet lett en utredning om möjligheterna till privat finansiering av infrastruktur. Idag överlämnades den till regeringen. Utredningen föreslår bl a att ett försöksprogram med minst tre OPS-projekt startas inom transportinfrastrukturområdet. Ett välkommet besked för Oslo-Stockholm som har unika möjligheter för privat finansiering.

Ladda ner dokument (37,56 KB)

Finansiering av infrastruktur med privat kapital


Delbetänkande av Kommittén om finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital.
SOU 2017:13

Ladda ner dokument (1,92 MB)

ÅVS Stockholm-Oslo delrapport 1


Trafikverkets första delrapport i Åtgärdsvalsstudien (ÅVS) för stråket Stockholm-Oslo. ÅVSen innehåller två tidsperspektiv. Dels ett kortare perspektiv som handlar om vad man behöver göra fram till 2030 och framförallt vilka förbättringar som behövs i befintliga banor. Den innehåller också ett tidsperspektiv till 2040 där man pekar ut nya kompletterande bansträckningar som behövs.

Ladda ner dokument (2,59 MB)

Mälardalsrådets systemanalys


Mälardalsrådet har arbetat fram en utvecklingsstrategi för hur trafiksystemet i regionen och kopplingarna till omgivande regioner bör utvecklas. Systemanalysen ska analysera nuläget, lägga fast mål och principer för vad som behöver åstadkommas och prioritera vilka infrastrukturåtgärder som krävs för att nå målen.

Ladda ner dokument (2,75 MB)