Vad vill vi?

Hösten 2022 presenterade Jernbanedirektoratet och Trafikverket sin gemensamma Mulighetsstudie för Oslo–Stockholm. Rapporten visade på stora resenärsnyttor, stora klimatnyttor och potentiellt stora samhällsnyttor. Rapporten föreslog att Norge och Sverige ska ge ett gemensamt uppdrag och fortsätta utreda en bättre förbindelse.

Fortsätt utredningen. Nu behövs ett nytt handslag och ett nytt uppdrag från regeringarna i Sverige och Norge. Vad som behöver göras har Jernbanedirektoratet och Trafikverket redan svarat på. Och vi behöver inte vänta. Om uppdraget läggs nu är det fullt möjligt för regeringen att ta ställning redan om två år.

Värdera finansieringslösningar. Andra finansieringslösningar för gränsöverskridande infrastruktur borde inte vara kontroversiellt. Vi har gjort det flera gånger förr. Öresundsbron är ett lysande exempel. Det viktigaste är att intäkterna som kan betala infra-strukturen finns. Och marknaden finns där och vill investera, om staterna vill.

Glöm inte de stora regionala nyttorna. Åtgärder på Värmlands-banan och Mälarbanan behövs redan nu. Kortare restid, fler regiontåg och nya möjligheter till pendling. Nobelbanan låser upp de regionala nyttorna genom att skapa stora nyttor i hela stråket. Påbörja planeringen för Nobelbanan. Kommunerna och regionerna i stråket är beredda att ställa upp.

Det handlar inte om att ställa krav – det handlar om att leverera svar

Oslo-Sthlm 2.55 har bedrivit sitt arbete utifrån två viktiga slutsatser. Den första handlar om konkurrensen om resurser. Det räcker inte att ställa sig i kö och vänta på att man, till slut, får de investeringar man behöver. Det finns för många behov och risken är uppenbar att ens tur aldrig kommer. Vi måste därför bevisa både de behov och de möjligheter som finns. Oslo-Stockholm har unikt starka förutsättningar, men det finns många angelägna investeringar i järnväg i både Sverige och Norge.

Den andra handlar om att det inte räcker att ställa krav. Vi måste också hjälpa till att leverera svar. Hur ska vi klara att hitta de resurser som behövs för att åstadkomma den infrastruktur vi behöver? Hur kan vi få till en trafik som svarar upp mot behoven och möjligheterna, både regionalt och nationellt? För att göra det har Oslo-Sthlm 2.55 bedrivit ett arbete som är otraditionellt i förhållande till de flesta andra infrastrukturprojekt i Sverige och Norge. Vi har grävt djupare för att lära oss mer om förutsättningarna, vi har tittat på hela resan från ax till limpa eller, om man så vill, från järnvägsplaner till järnvägstrafik. Och vi har gjort det tillsammans med näringslivet, redan från början.

Förbindelsen är nödvändig och lönsam

Oslo-Sthlm 2.55 har under ett par års tid jobbat med att bevisa att det är möjligt att skapa den förbindelse som rimligtvis borde ha byggts för länge sedan. Trots att regeringarna i Sverige och Norge redovisar större investeringar i järnväg än tidigare, står vi inför helt nya utmaningar. Behoven och önskemålen om investeringar i infrastruktur ökar med en rask takt. I grunden handlar det om att skapa förutsättningar för regionförstoring och tillväxt, om företagens och invånarnas behov, men det handlar också om att lägga grunden för ett nytt hållbart transportsystem. För städer och regioner handlar infrastrukturen om att överleva och få möjligheter att utvecklas.

En avgörande länk för Sveriges försvarsindustri och beredskap

Med ett förändrat säkerhetspolitiskt läge är sträckan Oslo-Stockholm särskilt viktig, både för totalförsvaret och försvarsindustrin i sin helhet. Sveriges inträde i Nato betonar ytterligare betydelsen av denna förbindelse, då det inte bara innebär ett ökat utbyte mellan länderna under normala förhållanden, utan att vid krig eller kris också kunna transportera både materiel och personal.

Stråket mellan Oslo och Stockholm är på många sätt unikt ur ett totalförsvarsperspektiv. Över hälften av alla cirka 28 000 personer som är verksamma inom totalförsvaret i Sverige, jobbar i stråket. Och på liknande sätt ser det ut i Norge. Dagens järnväg har tydliga brister i form av låg tillförlitlighet och långa restider, som förklaras av bristande kapacitet och kurviga sträckningar som inte går genaste vägen. En väl fungerande järnvägsförbindelse är avgörande för att Försvarsmakten ska kunna genomföra längre förflyttningar av trupp och utrustning, vilket gör sträckan Oslo-Stockholm strategiskt viktig för att säkerställa landets försvarskapacitet och förmåga att agera effektivt vid eventuella hot eller konflikter.

Vi ägs av stora kommuner och regioner mellan huvudstäderna

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstads kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan. Ökat samarbete – ger ökad tillväxt.