En unik möjlighet att bygga ett hållbart och starkt norden

Två huvudstäder i Skandinavien på ett avstånd av lite drygt 40 mil. Ett stråk genom Sveriges befolkningsrikaste område där närmare 3,5 miljoner människor bor. En länk mellan två av Europas just nu snabbast växande städer, unikt sammanlänkade i handel, affärer och kultur. Det låter som en självklarhet att det skulle finnas tillräckligt bra infrastruktur för att möjliggöra ett rimligt resande med tåg under sådana förutsättningar. Ändå är det inte så.

En bättre järnvägsförbindelse är avgörande för ett nytt hållbart resande, tillväxt och utveckling. Vi driver på utvecklingen för att förverkliga den förbindelse som borde byggts för länge sedan. Vårt arbete visar dessutom att projektet är lönsamt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och, i stora delar, ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Så lönsamt att vi vågar påstå att det är Skandinaviens mest lönsamma järnvägsprojekt.

5

Oslo-Stockholm under tre timmar

Med förbättringar av dagens infrastruktur och ett par nya länkar skulle en restid på 2 timmar och 40 minuter kunna uppnås mellan huvudstäderna. Med fyra eller fem stopp längs vägen klarar ett vanligt tåg med hastighet upp till 250 km/h en restid under tre timmar.

Nya länkar

För att nå rimliga restider mellan huvudstäderna behöver två nya järnvägslänkar byggas. Det är Nobelbanan mellan Örebro och Kristinehamn och en ny järnvägslänk över gränsen från Arvika med anslutning till Oslo. Oslo-Sthlm 2.55 har utrett två möjliga bansträckningar över gränsen.

Ökad kapacitet

För att öka kapaciteten på befintlig järnväg krävs en fullständig dubbelspårsutbyggnad på Värmlandsbanan och fler dubbelspår på Mälarbanan.

Från vårt pressrum

Pressrelease

Ny rapport visar betydelsen av en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo-Stockholm för totalförsvaret och försvarsindustrin

8 november, 2023

En nyligen publicerad rapport har identifierat sju avgörande slutsatser som belyser vikten av en fungerande järnvägslänk mellan Oslo och Stockholm för Sveriges totalförsvar och försvarsindustri. Rapporten betonar att stråket, som sträcker sig i östvästlig riktning över Sverige och Norge, utgör en kritisk resurs för såväl totalförsvaret som försvarsindustrin i båda länderna.

Pressrelease

Oslo-Sthlm 2.55 – kraftigt samhällsekonomiskt lönsamt och fördubblat tågutbud

9 oktober, 2023

I den möjlighetsstudie för Oslo-Stockholm som norska Jernbanedirektoratet och svenska Trafikverket tidigare gemensamt presenterat konstaterades att det antagligen fanns omfattande regionala samhällsekonomiska nyttor i stråket mellan Oslo och Stockholm. Men att dessa låg utanför avgränsningen för det uppdrag myndigheterna fått och därför inte beräknats i rapporten. Bolaget Oslo-Sthlm 2.55 påtalade redan då att det är […]

Pressrelease

Stora vinster för godstrafiken om Oslo-Stockholm byggs

20 september, 2023

Bolaget Oslo-Sthlm 2.55 har låtit Sweco göra en genomlysning av godstrafiken i stråket och titta på vilken betydelse en förbättrad järnväg mellan Oslo och Stockholm skulle ha för godstrafiken i Sverige och Norge. Resultaten är tydliga.

Pressrelease

Stråket Oslo-Stockholm får högsta prioritet i EU

6 december, 2022

EU:s medlemsländer i rådet föreslår att hela sträckan Oslo-Stockholm inkluderas i den så kallade Scan-Med-Korridoren. Det innebär att stråket Oslo-Stockholm kommer prioriteras högre när medel för att förbättra infrastrukturen inom EU ska fördelas. – Det här är ett jätteviktigt besked. Det innebär att arbetet med att förverkliga en bättre järnväg mellan Oslo och Stockholm nu […]