Fra ord till handling - resolution om bedre togforbindelser mellom Oslo-Stockholm og Oslo-Gøteborg

Vi håper at norske og svenske myndigheter nå tar nødvendige og raske grep slik at man får fortgang i arbeidet med å planlegge en fremtidsrettet jernbaneutbygging mellom Oslo-Gøteborg og Oslo-Stockholm

Vi håper at norske og svenske myndigheter nå tar nødvendige og raske grep slik at man får fortgang i arbeidet med å planlegge en fremtidsrettet jernbaneutbygging mellom Oslo-Gøteborg og Oslo-Stockholm

Alle de store byene i Norden vokser. Det er derfor nødvendig å forsterke arbeidet med samordnet areal- og transportplanlegging i og mellom disse byene. Ved å bygge bedre og mer effektive jernbaneforbindelser mellom byene – og videre mot Europa - kan mye av den forventede veksten i passasjertrafikk (bil og fly) flyttes over til jernbanen. Tilsvarende vil en jernbane med tilstrekkelig kapasitet gjøre det mulig å flytte gods fra vei til bane. På denne måten tar vi klimautfordringene og våre egne forpliktelser i forhold til Paris-avtalen på alvor.

Arrangørene gir derfor sin fulle støtte til de politiske signalene som ble gitt på konferansen – og ser det som viktig at man nå får på plass et tett og mer forpliktende samarbeid mellom norske og svenske myndigheter i det nasjonale planarbeidet slik at man får fortgang i arbeidet med å planlegge en moderne og fremtidsrettet jernbane mellom Oslo-Gøteborg og Oslo-Stockholm.

For å få fortgang i dette arbeidet bør det også vurderes alternative finansierings- og organisasjonsmodeller som kan bidra til raskere planlegging og utbygging.

Oslo-Stockholm

Etablering av en moderne og mer effektiv jernbane mellom Oslo og Stockholm kan redusere reisetiden mellom de to byene til under 3 timer. Dette vil bidra til økt samarbeid, forsterket vekst og næringsutvikling langs hele transportkorridoren mellom de to hovedstedene. I dag reiser 1,4 millioner passasjerer med fly hvert år mellom Oslo og Stockholm, reiser som til stor del kan skje med tog.

Det svenske Transportverket gjennomfører nå en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) for strekningen Stockholm – Oslo. Dette viser at svenske myndigheter ser betydningen av å forbedre infrastrukturen i denne korridoren. Det er nå viktig at Stortinget i forbindelse av med behandlingen av NTP 2018-2029 er tydelig på at man fra norsk side følger opp aktivt det svenske initiativet slik at man raskt kan igangsette en helhetlig og samordnet utredning av jernbaneforbindelsen mellom Oslo og Stockholm. Arbeidet med en ny KVU (konseptvalgutredning) for Kongsvingerbanen bør ses i sammenheng med en slik utredning.

Oslo-Gøteborg

Det går mer enn 2500 lastebiler over Svinesund hver dag, og veksten i passasjer- og godstrafikken mellom Norge og kontinentet er betydelig. Til sammenligning passerer kun 1 godstog over Kornsjø pr dag (tilsvarende 40 containere). Dersom man skal lykkes med ambisjonene om å få mere gods over fra vei til bane er det derfor behov for å prioritere jernbaneforbindelsen mellom Oslo og Gøteborg - og videre mot kontinentet.

Norske og svenske myndigheter må nå formalisere samarbeidet med en felles KVU slik at man kommer raskt i gang med å planlegge jernbaneutbyggingen på strekningen Oslo – Gøteborg. Ambisjonen bør være dobbeltspor på hele strekningen. Det er ønskelig om Stortinget i forbindelse med behandlingen av NTP 2018-2029 ber den norske regjeringen ta initiativ til felles planlegging med Sverige (KVU/Åtgärdsvalsstudie) for utvikling av jernbane med dobbeltspor på strekningen Oslo – Gøteborg. En slik bestilling vil være positivt med tanke på at Riksdagen i Sverige behandler sin nasjonale transportplan i 2018.

Oppsummering

Jernbanen skal være ryggraden i Nordens fremtidige transportsystem - og toget skal være det foretrukne transportmiddelet. Det vises i denne sammenheng til omtalen av det nordiske triangelet i NTP 2018-2029. For å nå dette målet må reisetiden mellom de store byene kortes ned og kapasiteten økes.

Jernbaneutbygging er gjerne et nasjonalt anliggende og jernbaneutbygging som krysser grenser når som regel ikke opp i prioriteringen mellom andre viktige nasjonale samferdselsprosjekter. Vi håper at norske og svenske myndigheter nå tar nødvendige og raske grep slik at man får fortgang i arbeidet med å planlegge en fremtidsrettet jernbaneutbygging mellom Oslo-Gøteborg og Oslo-Stockholm. I tillegg til felles planleggingsprosesser er det avgjørende at myndighetene i begge land setter av tilstrekkelig kapasitet og ressurser til planlegging og utbygging.

Voksenåsen/Oslo - 23. mai 2017

Norsk-Svenska Handelskammaren, Stockholm v/ ordförande Björn Rosengren

Norsk-Svensk Handelskammer, Oslo v/ styreleder Harald Norvik

Norsk-Svenska Handelskammaren, Göteborg v/ vice ordf. Jan Andreasson

Företagarna Västra Götaland v/ vice ordf. Claes-Henrik Martinsson

Coinco E.V v/ styreleder Knut Halvorsen

Østlandssamarbeidet og interregprosjekt Scandria2Act v/ sekretariatsleder Jon Petter Arntzen

Osloregionen v/ direktør Øyvind Såtvedt

Göteborg-Oslo sekretariatet v/ sekretariatsledare Magnus Persson

Oslo-Stockholm 2.55 AB v/ VD Jonas Karlsson

Voksenåsen v/ prosjektleder Mikael Klingberg

Foreningen Norden v/ styreleder Rune Mørck Wergeland

Bifogade dokument

file_downloadPDF-dokument

Kontaktpersoner

Jonas Karlsson

Jonas Karlsson

Presskontakt

VD

email jonas.karlsson@oslo-sthlm.se

phone +46 706 311363

David Samuelsson

David Samuelsson

Presskontakt

Kommunikationsansvarig

email david.samuelsson@oslo-sthlm.se

phone +46 702 690932

Oslo-Stockholm 2.55 AB

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.

Adress

Oslo-Sthlm 2.55
Klostergatan 23
703 61 Örebro
Sweden